Laboratorium Badań Chemicznych

Przemysłowe laboratorium badające fizykochemiczne parametry procesów technologicznych działa od momentu uruchomienia w Ostrołęce elektrociepłowni tj. od 1956 roku. Obecnie funkcjonuje jako dział w strukturze organizacyjnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA i nosi nazwę Laboratorium Badań Chemicznych.

Laboratorium zgodnie z Polityką Jakości, ustanowioną przez Zarząd Spółki stosuje w swojej działalności zasadę dobrej praktyki profesjonalnej, posiada opis systemu zarządzania w Księdze Jakości, Procedurach oraz w pozostałych dokumentach systemowych.
Laboratorium wdrożyło do stosowania system zarządzania laboratorium zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres działalności laboratorium dotyczący paliw i odpadów paleniskowych objęty jest certyfikatem nr AB 1049 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzającym spełnienie wymagań.

Dla realizacji Polityki Jakości ustalono następujące ogólne cele jakości:

  • wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym według metod uzgodnionych z Klientem
  • dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
  • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności,
  • zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z laboratorium
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Laboratorium realizuje zadania zdefiniowane w Regulaminie Organizacyjnym Departamentu Sprzedaży i Gospodarki Energetycznej. W ramach tych zadań świadczy usługi badawcze dotyczące tzw. "chemii energetycznej", mających na celu określenie właściwości fizykochemicznych różnych materiałów. Możliwość wykonania badania i szczegóły usługi uzgadniane są z Klientem na podstawie złożonego przez niego odpowiedniego zlecenia na wykonanie badań.

W strukturze laboratorium, ze względu na specyfikę prowadzonych rodzajów i celów badań oraz z uwagi na różnorodność obiektów badań, wydzielono trzy sekcje:

  • Pracownia Badań Paliw

Laboratoryjne wykonuje oznaczanie fizykochemicznych właściwości paliw (węgla kamiennego, biomasy stałej i ciężkiego oleju opałowego), odpadów paleniskowych (popiół, żużel).

  • Pracownia Badań Wody

Realizuje pobieranie próbek i laboratoryjne oznaczanie właściwości wody (technologiczne obiegi wodno-parowe, obiegi ciepłownicze, procesy uzdatniania wody technologicznej i wody pitnej oraz produkty tych procesów, wody naturalne, itp.), ścieków przemysłowych, przemysłowych olejów mineralnych (turbinowych, smarnych, hydraulicznych i elektroizolacyjnych), zawiesiny powstałe w procesie Odsiarczania Spalin, gips techniczny, substancje gazowe (układ wodorowy chłodzenia generatora, gazy i pary palne w środowisku pracy), niektóre chemikalia technologiczne.

  • Sekcja Poboru Prób

Realizuje całodobowe pobieranie z użyciem zautomatyzowanych systemów próbobiorczych i technikami manualnymi próbek węgla kamiennego, biomasy stałej, a także techniką manualną odpadów paleniskowych (popiół, żużel).

 

Oferowany zakres znormalizowanych metod badań i procedur badawczych został przedstawiony w odrębnym dokumencie.

 

Kontakt:

Wojciech Richter
Kierownik Laboratorium
tel. + 48 29 766 22 05
e-mail: Wojciech.Richter@energa.pl