Struktura paliw

W związku z obowiązkiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. §37 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623) przesyłamy w załączeniu informacje na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017r. oraz informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko naturalne.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku:

1. Odnawialne źródła energii: 0,00% (w tym biomasa: 0,00%) 

2. Węgiel kamienny: 99,55%

3. Inne: 0,45%

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku.

Węgiel kamienny, biomasa, olej opałowy:

1. CO2: 0,919265 Mg/MWh

2. SO2: 0,000964 Mg/MWh

3. NOx: 0,000878 Mg/MWh

4. Pyły: 0,000074 Mg/MWh

5. Odpady radioaktywne: nie dotyczy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.    w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16,   poz. 92) poniżej zamieszczamy informacje za 2017 r., o których mowa do § 23, ust. 3.

 

Tab.1.  Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2017 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

0,00 %

0,00 %

Węgiel kamienny

99,62 %

99,38 %

Olej opałowy (mazut)

0,38 %

0,62%

 

Tab.2. Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2017 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

[ kg/GJ ]

[ kg/GJ ]

SO2

0,120

0,149

NOx

0,110

0,136

pył

0,009

0,012

CO2

114,701

142,464

Odpady radioaktywne

 nie dotyczy

nie dotyczy

 

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych wodnych, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości dostarczonego do tych sieci ciepła  w roku 2017 wynosi 98,3 %.